SARABAN

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140 เบอร์โทรศัพท์ 073-710-730
โทรสาร 073-330-648

Forgot Password